Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VIA WWW.WEGMETDEWEEGSCHAAL.NL

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
– Consument: de afnemer van een product of dienst;
– Dag: kalenderdag;
– Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
– Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
– Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Visiom en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
– Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van Visiom
Visiom BV
handelend onder de naam/namen: Visiom, Visiom Academie, Weg met de Weegschaal, www.wordjeeigencoach.nl, www.gezondeleefstijlwebwinkel.nl

Vestigingsadres:
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort

Telefoonnummer Nederland: 033-7850591
E-mail: info@visiom.nl

KvK-nummer: 34311744
BTW-nummer: NL819891617B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Visiom en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Visiom en consument.
– Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Visiom voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Visiom zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
– Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
– Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Visiom gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Visiom niet.
– Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

– De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
– Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Visiom onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Visiom is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
– Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Visiom passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Visiom daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
– Visiom kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Visiom op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
– Visiom zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Visiom waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
– De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Visiom mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
– De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Visiom mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
– De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Visiom mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
– De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
– Indien Visiom de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
– Indien Visiom de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

– Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
– De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
– De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Visiom hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

– Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Visiom.
– Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Visiom. Dit hoeft niet als Visiom heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
– De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Visiom verstrekte redelijke en duidelijke instructies
– Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
– De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Visiom niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Visiom aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van Visiom bij herroeping

– Als Visiom de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
– Visiom vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Visiom in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Visiom aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
– Visiom gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
– Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Visiom de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Visiom kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Visiom dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

– Dienstenovereenkomsten, voor dat deel dat reeds is uitgevoerd;
– Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
– Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
– Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
– Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.

Artikel 11 – De prijs

– Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
– Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
– Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Visiom dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
– De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

– Visiom staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
– Een door Visiom, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Visiom kan doen gelden indien Visiom is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
– Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Visiom, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

– Visiom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Visiom kenbaar heeft gemaakt.
– Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Visiom geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
– Na ontbinding conform het vorige lid zal Visiom het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
– Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Visiom tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Visiom bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
– De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
– De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
– De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Visiom voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
– Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur:
– Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

– Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
– Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
– De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Visiom te melden.
– Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Visiom is gewezen op de te late betaling en Visiom de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Visiom gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Visiom kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

– Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Visiom.
– Bij Visiom ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Visiom binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

– – – – –

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS, TRAINING EN COACHING VISIOM

Aanmelding

Iedereen van 18 jaar of ouder die zijn leefstijl wil verbeteren, kan zich aanmelden voor training of begeleiding bij Visiom via een inschrijfformulier of een online aanvraag. Bij het doen van de online aanvraag, het insturen van het formulier of het afgeven van het formulier aan de trainer/coach worden alle bepalingen van deze aanmeldingsvoorwaarden van kracht.

Toelating

Er zijn geen toelatingseisen voor de trainingen van Visiom. Bij persoonlijke coaching kan het prettig zijn om te starten met een analyse voor je je inschrijft. Zo weet je of we iets voor je kunnen betekenen en zo ja, hoe je programma er dan uit komt te zien.

Plaatsing

Je bent pas van een plaats bij een training, cursus of workshop verzekerd als je betaling in goede orde is ontvangen. Plaatsing voor een activiteit gaat in volgorde van aanmelding tot het maximum aantal cursisten bereikt is. In sommige gevallen krijg je dan ook bericht dat er geen plaats meer voor je is bij de activiteit van jouw keuze. Bij een te klein aantal aanmeldingen voor een groepsactiviteit kan besloten worden hem niet door te laten gaan. Als er in overleg geen andere geschikte activiteit gevonden kan worden, wordt je aanmelding geannuleerd en je betaling teruggeboekt. Ongeveer een week voor aanvang (of bij latere opgave zo snel mogelijk) ontvang je alle praktische gegevens, zoals een routebeschrijving en een overzicht van dingen die je mee moet nemen of voorbereiden.

Terugtrekking en restitutie

Wanneer je een ondertekend formulier hebt opgestuurd of je online of per e-mail hebt aangemeld, sta je aangemeld voor de activiteit van jouw keuze. Terugtrekking voor een activiteit moet schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij Visiom. Je hebt het recht om binnen zeven werkdagen na aanmelding je aanmelding weer in te trekken. Na die zeven dagen geldt het volgende:

Bij terugtrekking langer dan vier weken voor aanvang van de activiteit, vindt restitutie van het betaalde bedrag plaats met inhouding van 10% administratiekosten. Bij terugtrekking binnen vier weken voor aanvang van de activiteit, of niet verschijnen bij (een deel van) de bijeenkomsten, blijft het gehele bedrag verschuldigd.In geval van ziekte of andere vorm van overmacht kan Visiom toch tot restitutie besluiten of een mogelijkheid tot inhalen bieden. Dit besluit wordt enkel door Visiom genomen. Er wordt bij restitutie een vergoeding van 10% administratiekosten ingehouden. In geval van ziekte of overmacht kan Visiom om bewijsstukken vragen.

Auteursrechten

De uitgereikte oefeningen en cursusmaterialen zijn eigendom van Visiom. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cursist en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

Voorbehoud

Visiom behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data en prijzen door te voeren. Als deze voor jou van toepassing zijn, word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kun je eventueel binnen twee weken schriftelijk je aanmelding intrekken. Je ontvangt dan een volledige restitutie van het betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid

Visiom sluit geen verzekering af voor cursisten. Hiervoor moet je zelf zorgdragen (b.v. ziektekostenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering). Visiom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte of ongevallen van cursisten, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de organisatie.

Gezondheid

Bij aanmelding verplicht je je om Visiom op de hoogte te stellen van alle medische informatie die relevant is bij je deelname aan de activiteiten. Als je onder behandeling bent van artsen of specialisten, dien je als dat nodig lijkt met hen te overleggen over je deelname aan de activiteit bij Visiom.

Tevredenheid

Visiom en de leefstijlcoaches streven continu naar de best mogelijke dienstverlening. Wie klachten of suggesties heeft over een activiteit of de organisatie eromheen, kan deze vermelden op het evaluatieformulier dat aan het eind van een training of begeleidingstraject wordt gegeven. Een e-mail of brief sturen is ook altijd mogelijk.